Voorwaarden
2019


Algemene voorwaarden Ambachtelijke Weverij

AW= De Ambachtelijke Weverij

A Betreffende de tweejarige opleiding ‘Ambachtelijke wever’

(zie deel B voor de algemene voorwaarden betreffende de international weaving art academy

A1. Aanmelden

A1.1 Aanmelding geschiedt d.m.v. het invullen en toesturen van het inschrijfformulier aan De Ambachtelijke Weverij.

A1.2 Na ontvangst van het formulier ontvangt de cursist een factuur als inschrijvingsgeld. Na betaling van deze factuur is de inschrijving definitief.

A1.3 Na ontvangst van je betaling heb je 14 dagen bedenktijd. Binnen deze 14 dagen kan je je aanmelding zonder kosten annuleren. Dit moet echter wel gebeuren 14 dagen voor de eerst geplande lesdag.

A1.4 De opleiding gaat door bij voldoende inschrijvingen.

A2. Betalingsmogelijkheden

Overmaken op bankrekening

NL48ABNA0558294545

t.n.v. S.Roos h/o The New Weaving o.v.v. je naam

A3. Lesmateriaal

Benodigde materialen zijn niet bij het cursus- geld inbegrepen.

A4. Absentie

A4.1 Verhindering van deelname aan de lessen door de student, om welke reden dan ook, geeft geen recht op restitutie van het lesgeld.

A4.2 Bij verhindering van de docent (bij- voorbeeld wegens ziekte of een andere zeer dringende reden) zal AW vervanging regelen. Indien vervanging niet beschikbaar is wordt de student tijdig op de hoogte gesteld van alternatieven.

A5. Fotografie en filmmateriaal

A5.1 Het is mogelijk dat tijdens de opleiding foto’s of films worden gemaakt. Dit materiaal kan worden gebruikt voor publicitaire doeleinden, bijvoorbeeld een brochure of de website.

A5.2 Het is niet toegestaan te filmen tijdens de lessen

A5.3 Het is niet toegestaan om films/foto’s van/tijdens AW-lessen en of -opdrachten te publiceren zonder toestemming van AW. Ook niet op besloten fora.

A6. Wijzigingen in het lesprogramma

Om reden van kwaliteitsverbetering behoudt AW zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het programma. Deze wijzigingen zullen worden voorgelegd aan de studenten. Aan de brochure, website etc. kunnen geen rechten worden ontleend.

A7. Aansprakelijkheid

A7.1 AW is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van AW.

A7.2 AW is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat AW is uitgegaan van door de student verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor AW kenbaar behoorde te zijn.

A7.3 AW is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van studenten.

A7.4 Het door onachtzaamheid of met opzet veroorzaken van schade aan eigendommen van AW en/of het AW-atelier (zowel inventaris als opstal) komt voor de rekening van de desbetreffende student.

A7.5 Studenten mogen geen eigendommen van AW meenemen naar huis. In het geval van diefstal wordt aangifte gedaan bij de politie.

A7.6 De student dient de schade waarvoor AW aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan AW te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

A7.7 Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens AW vervalt binnen één jaar nadat de student bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

A8. Intellectueel eigendom

AW behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendommen voor met betrekking tot de door AW verstrekte middelen. De studen-

ten zijn niet gerechtigd opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan AW toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven of op openbare blogs bekend te maken.

A9. Geheimhouding

Studenten verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medestudenten tijdens de bijeenkomsten/fora ontvangen en waarvan studenten het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

A10. Klachtenprocedure

Wij vinden het zeer belangrijk een goede relatie met onze studenten te onderhouden. Daarom vragen wij je om ons direct in te lichten indien je ergens niet tevreden over bent. Wij zullen altijd proberen een oplossing te vin- den en streven te allen tijde naar verbetering. Mochten wij er op deze manier niet uitkomen, dan hanteren wij de volgende regels:

A10.1. Termijn indienen klacht

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen tijdig, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij AW. Onder ‘tijdig’ wordt verstaan ‘binnen een redelijke termijn nadat de (aspirant-)student de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren’. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de (aspirant-) student zijn of haar rechten ter zake verliest.

A10. 2. Kenbaarheid

Klachten dienen schriftelijk aan AW kenbaar gemaakt te worden via:

a. mail: sytze.roos@gmail.com

of

b. per reguliere post naar Ambachtelijke weverij, Elektronstraat 12 unit 12c 1014 AP Amsterdam.

AW neemt alleen schriftelijke klachten in behandeling (e-mail of post). De (aspirant-) student geeft gemotiveerd aan wat de inhoud van de klacht is. Indien het een relatief eenvoudig en snel op te lossen probleem betreft, kan het probleem telefonisch kenbaar worden gemaakt. AW

zal dan zo spoedig mogelijk een oplossing voorstellen.

A10. 3. Privacy

Een klacht zal door AW altijd vertrouwelijk worden behandeld.

A10. 4. Bevestiging klacht

AW zal binnen vijf werkdagen na ontvangst van de schriftelijke klacht een schriftelijke ontvangstbevestiging sturen aan de klager. Indien niet direct een oplossing geboden kan worden, zal in dit schrijven tevens een indicatie worden gegeven van de termijn waarbinnen een nader onderzoek wordt gestart en de klacht behandeld zal worden.

A10. 5. Onderzoek klacht

AW verplicht zich een nader onderzoek te starten naar de ingediende klacht en streeft ernaar om binnen een redelijke termijn maatregelen te kunnen treffen waarmee de klager kan instemmen.

A10. 6. Reactie op het onderzoek

AW zal binnen de onder punt A10.4 gecommuniceerde termijn met klager corresponderen over de uitkomst van het onderzoek, het genomen besluit en eventuele vervolgacties.

A10. 7. Bij blijvend geschil

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost legt AW de klacht voor aan de Rechtbank te Amsterdam. AW aanvaardt de uitspraak van de kantonrechter als bindend.

A10.8. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van één jaar bewaard.

A11. Vrijwaring

A11.1 De student vrijwaart AW voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de student toerekenbaar is, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kant van AW en de student aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.

A11.2 Indien AW door derden mocht worden aangesproken, dan is de student gehouden AW zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van AW en derden komen verder voor rekening en risico van de student.

A12. Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen en verweren jegens AW en de door AW (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

A13. Werkingssfeer algemene voorwaarden

A13.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst gesloten tussen AW en de student, tenzij van deze algemene voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

A13.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met AW, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

A13.3 Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de algemene voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden AW en de student in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

A13.4 Afwijkingen van de overeenkomst en algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met AW zijn overeengekomen.

14. Overige vragen

Vragen van studenten van administratieve aard of met betrekking tot de opleiding zullen binnen 10 werkdagen beantwoord worden. Vragen/brieven die een langere verwerkingstijd vragen worden binnen 5 werkdagen beantwoord met een bericht van ontvangst en een

indicatie wanneer men een uitvoerig antwoord kan verwachten.